Maitilbud Gym

Årets mai-kampanje for trening på Ordentlig Gym:

Ved innmelding før 31. mai får du én måned gratis trening.

Tilbudet gjelder kun nye medlemmer og forutsetter 6 mnd binding.

 • Godkjente filtyper: jpg, png, gif, pdf, jpeg.
  Legg ved portrettbilde av deg selv til bruk på personlig medlemskort. Ansikt må være tydelig og uten solbriller og andre tildekkende elementer.
 • ORDENTLIG GYM AS MEDLEMSVILKÅR

  1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM HOS ORDENTLIG GYM AS

  ORDENTLIG GYM AS
  -Vil foreta adgangskontroll.
  -Skal tilrettelegge trening slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
  -Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
  -Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
  -Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret. Herunder tap og skader av klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
  -Fastsetter de regler som gjelder i senteret.
  -Åpner låste garderobeskap hver kveld. Gjenglemte ting oppbevares i 7 dager.

  MEDLEMMET
  -Må til enhver tid ta ansvar for at telefonnummer og adresser er oppdatert i vårt register.
  -Skal kun benytte rene innesko og egnede, rene treningsklær under trening.
  -Må bruke sitt personlige adgangsarmbånd for å få tilgang til senteret. Armbåndet kan ikke lånes ut eller overdras til andre. Overtredelse medfører umiddelbar utestengelse for de involverte.
  -Plikter å oppgi ny adresse ved flytting eller endring av navn, bankkonto m.m.
  -Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
  -Medlemmet plikter å rydde benyttet utstyr og vekter etter seg.
  -Skal ikke la private eiendeler ligge igjen i garderobeskap til neste besøk.
  -Alle hengelåser som ikke er fjernet ved senterets stengetid vil bli klippet over hver kveld.
  -Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gis.
  -Har ikke lov til å ta seg betalt for trening, varer eller tjenester i Ordentlig Gym AS sine lokaler. Overtredelse medfører umiddelbar utestengelse for involverte.

  2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
  - Kontrakten trer i kraft fra den dato medlemmet signerer kontrakten, eller ved annen avtalt dato.
  - Medlemskap betalt på nett løper fra innmeldt dato og frem til fastsatt sluttdato.
  - Medlemskap med avtalegiroordning fortsetter å løpe til det blir sagt opp av medlemmet selv på våre nettsider.
  - Tapt personlig adgangsarmbånd skal rapporteres til kontakt@ordentliggym.no så snart tapet oppdages.
  - Nytt personlig adgangsarmbånd faktureres med kr 200.
  - Ordentlig Gym AS har 18 års aldersgrense.
  - Av sikkerhetsmessige årsaker skal barn ikke oppholde seg lokalene.
  - Senteret er videoovervåket.

  3. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE
  Treningsavgiften skal betales via betalingsløsning på våre nettsider. Medlemmet betaler treningsavgiften uavhengig av treningsmengde. Ved prisendringer vil Ordentlig Gym AS gi 1 måneds varsel på e-post/sms.

  4. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALE MED AVTALEGIRO-ORDNING
  Oppsigelsestiden er en -1- måned fra og med førstkommende månedsskifte etter at oppsigelsen er registert via våre nettsider. Medlemmet administrerer dette selv. Ved behov for hjelp: kontakt@ordentliggym.no
  (Eks. Ved innlevert og registrert oppsigelse i løpet av november, opphører medlemskapet 31. desember med siste avtalegirotrekk den 20.november)

  5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN
  Ordentlig Gym AS forbeholder seg retten til å si opp medlemskontrakten dersom medlemmet foretar seg vesentlige brudd på våre interne retningslinjer;
  -Tyveri fra senteret eller medlemmer.
  -Pga. helsemessig tilstand kan ta skade av Ordentlig Gym AS’s tilbud.
  -På en eller annen måte opptrer mot Ordentlig Gym AS sine interesser og formål.
  -Opptrer respektløst overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
  -Ikke overholder trivselsregler .
  -Ved manglende betaling av treningsavgift vil medlemmet bli utestengt fra senteret.
  -Hvis medlemmet tar seg betalt for varer eller tjenester i lokalene.

  6. MEDLEMSKONTRAKT MED AVTALEGIRO-ORDNING
  Dette er en betalingsform der medlemmet plikter å benytte seg av AvtaleGiro. En avtalt og månedlig treningsavgift belastes medlemmets konto mellom den 15. og 30. hver måned. Månedlig treningsavgift vil løpe til avtalen blir sagt opp skriftlig av en av partene, og stopper ikke før den avsluttes av medlemmet selv på våre nettsider. Dersom den månedlige treningsavgiften ikke blir trukket fra medlemmets konto, vil Ordentlig Gym AS sende kravene videre til inkassoselskap. Der vil det bli sendt ut 1. gangs purring med påløpende gebyrer. Dersom tilsendt purring ikke belastes innen forfall overføres dette til inkasso. Ved prisendring, skal medlemmet varsles en -1- måned før prisendringen trer i kraft. Avtalegirofullmakten til banken kan tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpet og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemskapsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode.

  7. Informasjon via e-post/SMS
  Ved signering av denne avtalen samtykker medlemmet i at Ordentlig Gym AS kan sende informasjon via e-post/sms.